فیلم/ مستند نمایشگاه عملکرد مدیران دستگاه اجرایی و میز خدمت شهرستان بهشهر