آخرین اخبار

انتخابات اتحادیه مرغ وتخم مرغ شهرستان بهشهر
انتخابات در اتاق اصناف

انتخابات اتحادیه مرغ وتخم مرغ شهرستان بهشهر

حسن طالبی رییس هیات اجرایی بر انتخابات صنفی نتیجه انتخابات را به شرح ذیل لعلام نمود امین اکبر پور با کسب  144 رای با کسب بیشترین رای بعنوان رییس اتحادیه مرغ وتخم ومرغ انتخاب سدند و آقای اندروار با کسب 51 رای بعنوان نایب رییس اول و اقای حسین عسگریان با کسب 44 رای بعنوان نایب رییس دوم و اقای قنبری با کسب 34 رای  بعنوان دبیر و جواد قربانی با 32 رای بعنوان خزانه دار برای چهارسال انتخاب شدند وآقایان به ترتیب شاکری و کریم بخش بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند در بخش بازرسی آقای نجف طهماسبی با کسب 125 رای بعنوان بارس اتحادیه مرغ وتخم مرغ انتخاب شد