آخرین اخبار

توسعه متوازن اجرای پروژه های ورزشی حق مردم مظلوم و منطقه شرق مازندران است
علی اصغر میرزایی فرماندار بهشهر

توسعه متوازن اجرای پروژه های ورزشی حق مردم مظلوم و منطقه شرق مازندران است

به گزارش پایگاه خبری میانکاله علی اصغر میرزایی فرماندار بهشهر خاطرنشان کرد متاسفانه در حوزه ورزش و جوانان ، شرق مازندران از یک محرومیت‌ بزرگ رنج می برد انتظار می رود از مدیران ارشد و نماینده مردمی به داد محرومیت و مظلومیت منطقه برسند میرزایی گفت اداره ورزش و جوانان در پویایی جامعه نقش ارزنده ای دارد توقع ما توسعه متوازن در برنامه پنج ساله به عنوان صدر جدول لحاظ شود چرا که در زمان هایی پروژه های ورزشی بهشهر فقط بر روی کاغذ بوده است