آخرین اخبار

یکی از پازل های توسعه پایدار هم زیستی صنعت و محیط زیست است
سید محمد محمدی /سردبیر نشریه شمالی ها

یکی از پازل های توسعه پایدار هم زیستی صنعت و محیط زیست است

حمایت از احداث پتروشیمی بر محور مبانی همزیستی صنعتی برای بهینه سازی و دستیابی به بعد محیط زیستی در راستای حیات اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی منطقه بر کسی پوشیده نیست و غیر قابل انکاری است و باید برای  شکاف صنعت و محیط زیست رویکردی متفاوت دیده شود