آخرین اخبار

صیانت از اراضی ملی و همچنین کاربری اراضی کشاورزی وظیفه همگانی است
عزم دستگاه قضا در مقابله جدی با متصرفان اراضی ملی

صیانت از اراضی ملی و همچنین کاربری اراضی کشاورزی وظیفه همگانی است

کریمی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران رو به رشد است بیان کرد: در کارگروهی ویژه با حضور سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و ... ردیابی اراضی تغییر کاربری داده شده صورت می‌گیرد