آخرین اخبار

سهم ۴ درصدی شهرداری‌ها و دهیاری ها از محل درآمد ارزش افزوده
علی نجف پور مدیر حسابرسی امور مالیاتی شهرستان بهشهر

سهم ۴ درصدی شهرداری‌ها و دهیاری ها از محل درآمد ارزش افزوده

مجموع واریزی مدیریت حسابرسی شهرستان بهشهر از محل درآمدی ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها ۴۷ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۲۶ میلیارد و ۴ میلیون تومان به حساب شهرداری بهشهر و مبلغ ۳ میلیارد تومان به حساب شهرداری خلیل شهر و مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری رستمکلاه و مبلغ ۱۴ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان به حساب دهیاری ها در سال ۱۴۰۱ واریز شده است