آخرین اخبار

مردم شریف ایران آسایش خود را مدیون نیروهای مرزبانی هستند
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران

مردم شریف ایران آسایش خود را مدیون نیروهای مرزبانی هستند

سلگی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه مرزهای شمالی بلحاظ همجواری با برخی از کشورها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: از نظر اقتصادی مثل ریل و ترانزیتی دولت نگاه ویژه ای به مرزهای شمالی دارد و همه این موارد مستلزم امنیت این مرزهاست