آخرین اخبار

سفر یکروزه ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به استان مازندران
وزیر جهاد کشاورزی در مازندران  از مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادراتی برنج ایران در آمل بازدید کردند

سفر یکروزه ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به استان مازندران

وزیر جهاد کشاورزی در مازندران  از مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادراتی برنج ایران در آمل بازدید کردند وی در این بازدید آخرین وضعیت تولید برنج استان به عنوان یک محصول استراتژیک صادراتی را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد