آخرین اخبار

کلیه مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند
علی نجف پور مدیر اداره امور مالیاتی بهشهر

کلیه مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند

مدیر امور مالیاتی بهشهر خاطر نشان کرد عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا دستگاه پذیرنده بانکی یا هرگونه درخواست غیر موجه از قبیل  دریافت وجه نقد درخواست کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرنده بانکی سایرین مشمول جرایم و مجازات های مقرر در قانون مالیات های مستقیم خواهد بود