آخرین اخبار

جامعه خبرنگاران ما یکی از مهمترین عناصر ارتقاء سطح کمی و کیفی مدیریتی هر استان هستند
نا عدالتی استان ما را عقب انداخته است

جامعه خبرنگاران ما یکی از مهمترین عناصر ارتقاء سطح کمی و کیفی مدیریتی هر استان هستند

حسینی پور خاطرنشان کرد: آگاهی و اطلاع رسانی به عنوان یک پیش نیاز در نگارش هر گزارشی است بنابراین بیشترین وظایف ما مدیران این است و امروز در عرصه مدیریتی زمان انفجار اطلاعات است و هر مدیری که بسته رسانه ای و اطلاع رسانی در کارش نباشد بدون تردید محکوم به شکست است.