آخرین اخبار

آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا ۳۱ خرداد ماه
علی نجف پور رئیس حسابرسی امور مالیاتی شهرستان بهشهر

آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا ۳۱ خرداد ماه

 مدیریت حسابرسی شهرستان بهشهر اظهار داشت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ تا مبلغ ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از درگاه الکترونیکی محاسبه می شود و مشمول مقررات دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ خواهد بود و نیاز به ارائه اسناد و مدارک برای عملکرد سال ۱۴۰۱ نیست